گردهمایی رزمندگان بهداری لشکر مراسم گردهمایی و بزرگداشت شهدای بهداری لشکر امام حسین(ع)با حضور خانواده گرانقدرشان در گلستان شهدای اصفهان واقع در خیابان سجاد در روز دوشنبه 26 مرداد 1394 رأس ساعت  18 برگزار می شود. بدینوسیله از تمامی علاقمندان برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل می  نماییم.